index Вега-03 ООД
Вега 03 ООД  ©  2016  Всички права запазени


Вега 03
изготвя отливки от черни и цветни метали.

Отливки

Струговане

Оксидация

Проектиране

Фрезоване

Заваряване
"ВЕГА - 03" ООД ОБЯВЯВА
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА
по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0272-C01
С ПРЕДМЕТ:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на CNC Струг - 1 бр.

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на CNC Вертикален 3-осен машинен център - 1 бр."